Warunki świadczenia POZ

1.     Warunkiem świadczenia usług w ramach POZ jest wypełnienie dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (deklaracji) oraz posiadanie ważnego dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego.

2.     Formularz deklaracji można otrzymać, w rejestracji NZOZ OPTIMA lub ściągając go z danej strony (deklaracja do ściągnięcia).

3.     Na formularzach wymagany jest odręczny podpis pacjenta (wymóg NFZ), dlatego też nie można przesłać ich faksem ani drogą elektroniczną.

4.     Pacjent może wypełnić dokumenty bezpośrednio w poradni przed realizacją wizyty.

Dokumenty uprawniające do bezpłatnej porady lekarskiej:
PESEL – oraz przynajmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

·         druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę

·         aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

·         legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką
Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

·         aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dla osoby ubezpieczonej w KRUS

·         legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne
Dla emerytów i rencistów

·         legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty
Dla osoby bezrobotnej

·         aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy
Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

·         umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki
Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

·         dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

·         legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS

·         aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

·         legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty

·         w przypadku członków rodziny – dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności

PACJENCI  PRZYJMOWANI  SĄ WEDŁUG GODZIN ZAPISU A NIE KOLEJNOŚCI  PRZYJŚCIA.
W PRZYPADKACH  NAGŁYCH O KOLEJNOŚCI  PRZYJĘCIA  DECYDUJE  LEKARZ.