Polityka prywatności

NZOZ OPTIMA

Polityka prywatności

Polityka stanowi dokument, który zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest podmiot wykonujący działalność leczniczą NZOZ Optima Iwona Socha (dalej NZOZ OPTIMA) z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul.  Turkusowa 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9461796303 oraz REGON 017302541 oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000024431.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem  danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez NZOZ OPTIMA możesz skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem poczty elektronicznej e-mail: daneosobowe@nzozoptima.pl lub z NZOZ OPTIMA tel. 22 724 36 44.

Źródło pozyskiwania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych

W większości przypadków dane podawane są przez osobę dobrowolnie. Jeżeli osoba korzysta z naszych usług w ramach abonamentu medycznego udostępnianego przez pracodawcę, dane osobowe są przekazywane przez pracodawcę. Jeżeli jesteś osobą najbliższą pracownika – przekazuje on Twoje dane swojemu pracodawcy, który zgłasza Ciebie do objęcia opieką.

Zakres przetwarzanych przez NZOZ OPTIMA  danych osobowych

Przetwarzamy następujący zakres Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną.  Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia. Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie upoważnione do tego osoby. Korzystamy z Twoich danych osobowych również w celu realizacji medycznych programów profilaktycznych – wówczas przesyłamy Ci zaproszenia do udziału w badaniach finansowanych w ramach programu. Przetwarzamy wówczas następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny. Część zaproszeń realizujemy także w formie komunikacji telefonicznej lub za pomocą SMS.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość  jak również na miejscu w placówce

Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h), i)RODO 1)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

w zakresie przetwarzania danych po wyrażeniu dobrowolnej zgody, wykonania umowy lub realizacji przez nas obowiązków podmiotu leczniczego, w tym także w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta w zakresie np. Twoich oświadczeń, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Nasz kontakt może dotyczyć również przypomnień co do zalecanych działań profilaktycznych (np.  szczepienia) których podejmowanie jest rekomendowane ze względów zdrowotnych

Przeprowadzanie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz raportowanie stanu zaszczepień odpowiednim organom

Zakwalifikowanie do udziału w programie profilaktycznym oraz wysyłka imiennego zaproszenia do udziału w programie

Jako Administrator Danych Osobowych mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw

Jako podmiot działalności gospodarczej prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co skutkuje koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie realizacji obowiązków prawnych w ramach przepisów podatkowych

Ustawa o rachunkowości

Udostępnianie przetwarzanych danych osobowych

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych udzielonymi zgodami lub określonych przepisami prawa, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz NZOZ OPTIMA usługi w zakresie wsparcia informatycznego, prawnego, laboratoryjnego. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1.       – innym podmiotom leczniczym, współpracującym z NZOZ OPTIMA w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących na terenie Polski,

2.       – dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

3.       – dostawcom usług wspierających w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),

4.       – dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

5.       – osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta,

6.       – podmiotom zlecającym realizację Programu, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia.

Okres przetwarzania danych osobowych

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS.

Podstawowe prawa podmiotu danych

Zgodnie z przepisami prawa zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec NZOZ OPTIMA sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami bezpośrednio lub za pośrednictwem Inspektorem Ochrony Danych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)