Przygotowanie do badań laboratoryjnych

NZOZ OPTIMA

Przygotowanie do badań laboratoryjnych

Przy­go­to­wa­nie pa­cjen­ta do ba­da­nia krwi:
 • Na po­bra­nie krwi na­le­ży zgło­sić się rano, naj­le­piej mię­dzy go­dzi­ną 7:00 a 10:00. W przy­pad­ku badań pil­nych i/lub na zle­ce­nie le­ka­rza do­pusz­cza się moż­li­wość po­bra­nia krwi w in­nych po­rach dnia.
 • Pa­cjent po­wi­nien być na czczo tzn. po mi­ni­mum 10-12 go­dzin­nym wstrzy­ma­niu się od przyj­mo­wa­nia po­sił­ków i pły­nów. Po prze­spa­nej nocy, nie po in­ten­syw­nym wy­sił­ku fi­zycz­nym.
 • W przy­pad­ku przyj­mo­wa­nia leków, pa­cjent po­wi­nien skon­sul­to­wać z le­ka­rzem czas ich za­ży­cia w dniu po­bra­nia.
 • Przy mo­ni­to­ro­wa­niu leku, krew po­bie­ra­my przed ko­lej­ną dawką.
 • Krew po­win­na być po­bra­na po kil­ku­mi­nu­to­wym od­po­czyn­ku, na­le­ży uni­kać wy­sił­ku fi­zycz­ne­go.
 • Wy­jąt­ko­wo do­zwo­lo­ne jest wy­pi­cie nie­wiel­kiej ilo­ści wody bez do­dat­ków.
 • Krew po­bie­ra­na jest z wy­ko­rzy­sta­niem aspi­ra­cyj­no-próż­nio­we­go sys­te­mu po­bie­ra­nia krwi.
Przy­go­to­wa­nie pa­cjen­ta do ba­da­nia moczu:
 • Przed pla­no­wa­nym ba­da­niem moczu Pa­cjent po­wi­nien za­opa­trzyć się w jed­no­ra­zo­wy po­jem­nik do ba­da­nia moczu (do­stęp­ny w ap­te­ce).
 • Przed po­bra­niem moczu do badań la­bo­ra­to­ryj­nych Pa­cjent po­wi­nien uni­kać wy­sił­ku fi­zycz­ne­go.
 • Co naj­mniej jeden dzień przed pla­no­wa­nym po­bra­niem moczu do badań la­bo­ra­to­ryj­nych za­le­ca się za­cho­wa­nie abs­ty­nen­cji płcio­wej.
 • Nie za­le­ca się po­bie­ra­nia moczu do badań la­bo­ra­to­ryj­nych w trak­cie krwa­wie­nia mie­sięcz­ne­go oraz 2-3 dni przed i po men­stru­acji.
 • W przy­pad­ku wy­ko­ny­wa­nia ba­da­nia moczu u dzie­ci do­pusz­cza się po­bie­ra­nie ma­te­ria­łu do spe­cjal­nych wo­recz­ków (do­stęp­ne w ap­te­ce).
 • Mocz do badań la­bo­ra­to­ryj­nych po­wi­nien być po­bra­ny z za­cho­wa­niem ogól­nie obo­wią­zu­ją­cych zasad hi­gie­ny (po do­kład­nym umy­ciu ze­wnętrz­nych na­rzą­dów płcio­wych przy uży­ciu cie­płej wody i mydła). Nie na­le­ży sto­so­wać w tym celu spe­cjal­nych środ­ków de­zyn­fek­cyj­nych i od­ka­ża­ją­cych.
Po­bie­ra­nie moczu do ba­da­nia ogól­ne­go:
 • Do ba­da­nia ogól­ne­go na­le­ży przy­nieść pierw­szą, po­ran­ną prób­kę moczu.
 • Mocz na­le­ży po­brać z tzw. środ­ko­we­go stru­mie­nia: pierw­szą por­cje moczu na­le­ży oddać do to­a­le­ty, na­stęp­nie por­cję około 50 ml oddać do wcze­śniej przy­go­to­wa­ne­go po­jem­ni­ka.
 • Po­jem­nik do­kład­nie za­krę­cić i pod­pi­sać na­zwi­skiem i imie­niem.
 • Mocz do­star­czyć do la­bo­ra­to­rium w jak naj­krót­szym cza­sie.
 • Ist­nie­je moż­li­wość wy­ko­na­nia badań la­bo­ra­to­ryj­nych z pró­bek moczu po­bra­nych w in­nych po­rach dnia, w tych przy­pad­kach in­ter­pre­ta­cja wy­ni­ków po­win­na uwzględ­niać go­dzi­nę po­bra­niań.
Ba­da­nie cho­le­ste­ro­lu całk. , cho­le­ste­ro­lu HDL, cho­le­ste­ro­lu LDL i tri­gli­ce­ry­dów ,(LI­PI­DO­GRAM):
 • Krew po­bie­ra się rano mię­dzy go­dzi­ną 8:00 a 10:00.
 • W dniu ba­da­nia Pa­cjent po­wi­nien być na czczo.
 • W dniu po­prze­dza­ją­cym ba­da­nie ostat­ni po­si­łek (lekko straw­na ko­la­cja) po­wi­nien być przy­ję­ty około go­dzi­ny 17-18:00.
 • Na 2-3 dni przed ba­da­niem na­le­ży wstrzy­mać się od spo­ży­cia al­ko­ho­lu.
 • Za­le­ca­ne jest, aby w okre­sie 1-2 ty­go­dni po­prze­dza­ją­cych ba­da­nie sto­so­wać nor­mal­ną – zrów­no­wa­żo­ną dietę i nie sto­so­wać gło­dó­wek.
Do­ust­ny test to­le­ran­cji glu­ko­zy:
 • Testy nie wy­ko­nu­je się, je­że­li roz­po­zna­nie cu­krzy­cy jest oczy­wi­ste na pod­sta­wie po­je­dyn­czych ozna­czeń gli­ke­mii.
 • W przy­pad­ku złego sa­mo­po­czu­cia na­le­ży fakt ten zgło­sić per­so­ne­lo­wi prze­pro­wa­dza­ją­ce­mu test.
 • W trak­cie testu nie wolno od­da­lać się z miej­sca prze­pro­wa­dza­nia ba­da­nia.
 • W trak­cie trwa­nia testu pa­cjent po­wi­nien wstrzy­mać się od przyj­mo­wa­nia po­sił­ków i na­po­jów, pa­le­nia pa­pie­ro­sów.
 • Po dwóch go­dzi­nach od po­da­nia glu­ko­zy po­bie­ra się krew po raz drugi.
 • Po pierw­szym po­bra­niu krwi Pa­cjent otrzy­mu­je roz­twór glu­ko­zy, który na­le­ży wypić w ciągu 5 minut.
 • Krew po­bie­ra się na czczo w go­dzi­nach mię­dzy 8:00 a 10:00.
 • Krew do ba­da­nia po­bie­ra się dwu­krot­nie: na czczo i po 120 mi­nu­tach od ob­cią­że­nia 75 g glu­ko­zy
PRO­LAK­TY­NA 
 • Krew po­bie­ra się na czczo, w go­dzi­nach ran­nych, naj­le­piej po go­dzi­nie od mo­men­tu obu­dze­nia się.
 • Przed wy­ko­na­niem ba­da­nia nie na­le­ży ma­so­wać pier­si i po­dej­mo­wać współ­ży­cia.
 • Pod­czas trwa­nia testu pa­cjent po­wi­nien wstrzy­mać się od przyj­mo­wa­nia po­sił­ków i na­po­jów oraz uni­kać wy­sił­ku fi­zycz­ne­go.
 • Po pierw­szym po­bra­niu krwi pa­cjent otrzy­mu­je 1 ta­blet­kę (10 mg) me­to­klo­pra­mi­du, którą na­le­ży popić wodą.
 • Krew po­bie­ra się po 60 i 120 mi­nu­tach od mo­men­tu po­da­nia leku/lub wg wska­zań le­ka­rza.