Dostęp do dokumentacji medycznej

NZOZ OPTIMA

Dostęp do dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych NZOZ OPTIMA udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w/w ustawy NZOZ OPTIMA udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Formy udostępniania:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom, możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  • na informatycznym nośniku danych

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do bezpłatnej pierwszej kopii danych osobowych (dokumentacja medyczna) przetwarzanych przez NZOZ OPTIMA.

Aby uzyskać dokumentację medyczną należy złożyć pisemny wniosek w rejestracji NZOZ OPTIMA lub pobrać plik z zakładki i wysłać mailowo na adres rejestracja@nzozoptima.pl

W związku z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zmianie uległy zasady odpłatności udostępniania dokumentacji medycznej.
Według nowych wymogów prawnych, udostępnianie dokumentacji medycznej jest bezpłatne (jeżeli wnioskuje się o dokumentację medyczną po raz pierwszy w żądanym zakresie), w przypadku, gdy wnioskuje o to:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta

W pozostałych przypadkach zgodnie z art. 26 i n. Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (na Dz. U. 2020, poz. 849) ustala się następujące wysokości opłat:

  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej: 0,36 zł
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 10,34 zł
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektrycznym nośniku danych (płyta CD) : 2,07 zł

NZOZ OPTIMA udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki (zwykle do 5 dni roboczych). Przychodnia wydaje oryginał karty wyłącznie organom administracji publicznej za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Pobierz wniosek o wydanie kopii lub udostępnienie dokumentacji medycznej