Zasady przyjmowania pacjentów niepełnoletnich

NZOZ OPTIMA

ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW NIEPEŁNOLETNICH

Za niepełnoletniego uznaje się Pacjenta, który nie ma ukończonego 18. roku życia (art. 10. § 1 k.c.).
DZIECKO DO UKOŃCZENIA 16 ROKU ŻYCIA MOŻE KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ TYLKO ZA ZGODĄ I W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (np. rodzica) LUB OPIEKUNA FAKTYCZNEGO I NIE MOŻE SAMODZIELNIE DECYDOWAĆ O PROWADZONYM LECZENIU. Warto jednak pamiętać, że opiekun faktyczny może udzielić zgody tylko na zbadanie Pacjenta, nie zaś na udzielenie innych świadczeń zdrowotnych (np. podanie leków).
Jeżeli do lekarza zgłasza się Pacjent niepełnoletni, powyżej 16 roku życia dysponujący zgodą pisemną opiekuna prawnego na udzielenie świadczeń zdrowotnych, to lekarz może udzielić mu świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zgodą opiekuna prawnego. Opiekun prawny może zostawić taką zgodę w przychodni i wtedy niepełnoletni Pacjent, który ukończył 16 rok życia, nie będzie musiał jej przynosić za każdym razem.

  • SZANOWNY PACJENCIE, PAMIĘTAJ, JEŚLI TY LUB TWOJE DZIECKO LECZYSZ/LECZY SIĘ W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ, TO LEKARZ SPECJALISTA ZOBOWIĄZANY JEST DO OKRESOWEGO (co najmniej raz na 12 miesięcy) PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O PRZEBIEGU LECZENIA LEKARZOWI POZ (co jest podstawą do kontynuacji zaleconego leczenia, wystawiania recept)
  • PRZED SZCZEPIENIEM DZIECKA PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ KWALIFIKACJI DO SZCZEPIENIA
  • DO ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO SZCZEPIENIA LEKARZ WYMAGA KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ (KSIĄŻECZKI ZDROWIA DZIECKA) JAKO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZEWNĘTRZNEJ (WŁASNOŚĆ PACJENTA) ORAZ KARTY UODPORNIENIA (SZCZEPIEŃ), KTÓRA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W PRZYCHODNI (JAKO DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA PODMIOTU LECZNICZEGO).
  • SZCZEPIENIE DZIECKA DO 6 ROKU ŻYCIA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI RODZICA DZIECKA/OPIEKUNA USTAWOWEGO DZIECKA
  • SZCZEPIENIE DZIECKA POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA MOŻE ODBYĆ SIĘ BEZ OBECNOŚCI RODZICA DZIECKA, JEŚLI OPIEKUN DZIECKA DYSPONUJE KAŻDORAZOWO PISEMNYM UPOWAŻNIENIEM OD RODZICA/OPIEKUNA USTAWOWEGO I WYPEŁNIONĄ ANKIETĄ
  • WIZYTA DZIECKA CHOREGO MOŻE ODBYĆ SIĘ BEZ OBECNOŚCI RODZICA, JEŚLI OPIEKUN DZIECKA DYSPONUJE PISEMNĄ ZGODĄ RODZICA/OPIEKUNA USTAWOWEGO
  • W CELU PRZEKAZANIA KARTY SZCZEPIEŃ DO INNEJ PLACÓWKI NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PRZEKAZANIE KARTY UODPORNIENIA
  • ANKIETĘ I WSZYSTKIE WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ Z ZAKŁADKI PLIKI DO POBRANIA (STREFA PACJENTA)