Na NFZ Przysługuje

PACJENTOM, KTÓRZY ZŁOŻYLI W NZOZ OPTIMA DEKLARACJE PRZYSŁUGUJĄ M.IN.:

 • badania i porady lekarskie
  • Decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w przychodni lub punktach Diagnostyki.
   Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ
 • badania diagnostyczne
 • zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  • W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne
  • tylko w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie
 • skierowanie na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
  • Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia
 • zajęcia z edukacji przedporodowej
 • patronaże
 • bilanse
 • obowiązkowe szczepienia ochronne
 • wizyty domowe (w uzasadnionych sytuacjach, po uzgodnieniu z lekarzem)
 • transport sanitarny
  • w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne
 • skierowania do opieki długoterminowej
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • recepty na leki
  • Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii
 • orzeczenie i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenia ubezpieczonego
  • jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego